Hoe KiriCoin verdienen

1. PERIODE

Van 16/03/2021 tot 17/03/2023 (hierna de "Periode") met een aanvraag voor de prijzen die hieronder worden vermeld in de Site sectie "Marketplace" (hierna de "Prijzen" of de "Prijs") die vóór 17/04/2023 moet worden gedaan.

2. RECIPIENTEN

Personen die, op het moment van toetreding tot deze Activiteit:

·woonachtig/gedomicilieerd zijn in Nederland;

·de meerderjarige leeftijd hebben bereikt;

·een Kiri-account (hierna "Kiri") hebben door zich te registreren op de website https://kirimarket.com (hierna de "Site"; de aansluitingskosten zijn die welke door uw operator worden toegepast).

(hierna de "Deelnemer" of de "Deelnemers" genoemd).

3. MECHANIEK

Tijdens de Periode hebben de Deelnemers om aan het Evenement deel te nemen en "Kiricoin"-punten te verzamelen (hierna het "Punt" of de "Punten") de volgende manieren om Punten te verzamelen:

MODE A: FIAT 500e

Om deel te nemen, moeten de Deelnemers:

·eigenaar of gebruiker zijn van een elektrische FCA 500e auto (hierna de "500e");

·de FCA "FIAT" App (hierna, de "FIAT App") op hun terminal (smartphone, tablet of ander apparaat; hierna, de "Terminal") hebben;

·hun eigen Fiat App-account (hierna: "FIAT-account") aanmaken of gebruiken, dat gekoppeld is aan de 500e die zij gebruiken of bezitten, met dezelfde inloggegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, land en geboortedatum) die voor Kiri worden gebruikt;

·Kiri met de Fiat App te verbinden en de verbinding vanuit de Fiat App toe te staan;

·dit reglement (hierna het "Reglement") te aanvaarden, te verklaren dat zij het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben gelezen;

·Kiri via de App FIAT toegang te geven tot hun gegevens, met inbegrip van de "Eco-Index", voor de in dit reglement uiteengezette doeleinden; binnen de Site te verifiëren dat zowel hun accounts op de App Fiat als op de Site correct aan elkaar gekoppeld zijn;

·Punten te verzamelen tijdens het gebruik van de 500e; er zij op gewezen dat, om Punten te verzamelen tijdens het gebruik van de 500e, de eigen Terminal verbonden moet zijn met de 500e via de App Fiat met de Fiat-account die aan Kiri is gekoppeld.

Een speciaal ontworpen algoritme zal de door elke Deelnemer gegenereerde Punten berekenen, rekening houdend met de volgende parameters die worden gedetecteerd door de Fiat App (die noodzakelijkerwijs verbonden moet zijn met uw Terminal met uw Fiat en Kiri Account):

·aantal afgelegde kilometers;

·gemiddelde snelheid;

·Eco-Index aangegeven met 500e.

De Eco-Index is een parameter die wordt gemeten door de Fiat App op de gebruikte 500e, en wordt berekend volgens een speciaal opgesteld eigen FCA-algoritme, dat aan de hand van diverse rijparameters (waaronder bijvoorbeeld het aantal afgelegde kilometers, gemiddelde snelheid, acceleratie en deceleratie, schakelmomenten, enz.) bepaalt hoe "Eco" de rit was.

De Deelnemer ontvangt een basisaantal punten voor elke afgelegde kilometer. Om het rijden met hoge snelheid niet aan te moedigen, geldt: hoe hoger de gemiddelde snelheid, hoe minder Punten u krijgt voor hetzelfde aantal afgelegde kilometers. Om "Eco" rijden aan te moedigen, hoe hoger de Eco-Index, hoe meer Punten u krijgt voor hetzelfde aantal afgelegde kilometers en gemiddelde snelheid.

De deelnemers zullen de Punten op hun Kiri- of App Fiat-account kunnen bekijken.

Vanaf 20/04/2022

MODE B: Jeep

Om deel te nemen, moeten de Deelnemers:

·de eigenaar of gebruiker zijn van een FCA Jeep hybride PHEV auto (hierna de "Jeep");

·de FCA "JEEP" App (hierna de "Jeep App") op hun Terminal hebben;

·hun eigen Jeep-account (hierna: "Jeep Account") aanmaken of gebruiken, dat gekoppeld is aan de Jeep die zij gebruiken of bezitten, met dezelfde inloggegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, land en geboortedatum) die voor Kiri worden gebruikt;

·Kiri met de Jeep App te verbinden en de verbinding met Kiri vanuit de Jeep App te autoriseren;

·deze regels (hierna de "Regels") te aanvaarden, te verklaren dat u het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebt gelezen;

·Kiri via de Jeep App toegang te verlenen tot hun gegevens, voor de toepassing van deze Regels; binnen de Site te verifiëren dat zowel hun accounts op de Jeep App als op de Site correct met elkaar verbonden zijn;

·punten te verzamelen door de Jeep te gebruiken; let op: om punten te verzamelen terwijl u de Jeep gebruikt en/of oplaadt, moet uw terminal verbonden zijn met de Jeep door de Jeep App te gebruiken met uw Jeep-account die aan Kiri is gekoppeld.

·De punten zullen voor de Deelnemers beschikbaar zijn en in real time worden bijgewerkt in het persoonlijke gedeelte van de Site; zij zullen ook beschikbaar zijn in de Jeep App.

Een speciaal ontworpen algoritme zal de door elke Deelnemer gegenereerde Punten berekenen, rekening houdend met de volgende parameters die door de Jeep App (die noodzakelijkerwijs verbonden moet zijn met uw Terminal met uw Jeep Account en Kiri) worden gedetecteerd:

·aantal afgelegde kilometers;

·punten % van de batterij gebruikt tijdens de reis;

·punten % van de batterij opgeladen met de motor van het voertuig uit.

Deelnemers kunnen de punten bekijken op hun Kiri-account of op hun Jeep App.

Let op: de deelnemers moeten in de verschillende modi hetzelfde Kiri-account gebruiken om de relatieve punten te verzamelen. Deelnemers zullen het totaal aantal punten dat zij in de verschillende modi hebben verzameld op hun Kiri-account kunnen bekijken.

Afhankelijk van het aantal verzamelde Punten, kunnen Deelnemers, bij het bereiken van de respectievelijke drempel, de Prijs aanvragen die in de Site sectie "MARKETPLACE" wordt vermeld.

De aanvraag voor de Prijs moet door de Deelnemer worden ingediend via de Site https://nl.kirimarket.com tegen de datum vermeld in de sectie "PERIOD" van de Voorwaarden, op straffe van verval van alle rechten met betrekking tot de bepalingen van de Voorwaarden (met inbegrip dus van het recht op toegang tot de Prijzen).

Zodra de Prijs is geclaimd, zal het beschikbare puntensaldo van de Deelnemer worden bijgewerkt door de punten die zijn gebruikt om de Prijs te verkrijgen, te verwijderen.

Er zij op gewezen dat:

·zodra de Prijs is aangevraagd, is het niet meer mogelijk om deze te vervangen, een andere Prijs aan te vragen, de aanvraag te annuleren en/of te vragen om de Punten opnieuw toe te kennen, zelfs niet in geval van intrekking of niet-intrekking van de Prijs;

·tenzij deze Activiteit wordt verlengd/uitgesteld tot na de data vermeld in de sectie "PERIODE" van de Voorwaarden en Bepalingen, zullen alle Punten die niet zijn gebruikt na de bovengenoemde uiterste datum voor het claimen van prijzen worden verbeurd;

·de Punten van een Deelnemer zijn niet overdraagbaar op een andere Deelnemer(s);

·Punten van verschillende Deelnemers kunnen niet met elkaar worden gecombineerd (het is dus niet mogelijk aanspraak te maken op een Prijs door de Punten van verschillende Deelnemers bij elkaar op te tellen);

·de deelnemers moeten correcte en waarheidsgetrouwe persoonsgegevens verstrekken;

·elke Deelnemer mag zich slechts eenmaal inschrijven;

·elke Deelnemer kan aanspraak maken op meer dan één Beloning (afhankelijk van de verdiende Punten) tijdens de Activiteit;

·elke Deelnemer kan een of meer 500e's aan zijn Fiat-rekening koppelen (en bijgevolg ook aan zijn gekoppelde Kiri-rekening);

·bij gebruik van de 500e kan slechts één Terminal op de auto worden aangesloten;

·Deelnemers verdienen alleen punten door de 500e te gebruiken als:

1. Fiat App is geïnstalleerd op de Terminal en u bent verbonden met de Fiat App met uw Fiat Account;

2. uw Fiat Account is gekoppeld aan uw Kiri Cccount;

3. de Terminal is aangesloten op de 500e.

·Elke deelnemer kan een of meer Jeeps aan zijn Jeep-account (en dus ook aan zijn gekoppelde Kiri-account) koppelen;

·tijdens het gebruik van de Jeep kan slechts één Terminal aan de wagen gekoppeld zijn;

·Deelnemers verzamelen alleen Punten door de Jeep te gebruiken als:

1. de Jeep App geïnstalleerd is op de Terminal en u met uw Jeep Account verbonden bent met de Jeep App;

2. hun Jeep Account verbonden is met hun Kiri account;

3. de Terminal verbonden is met de Jeep.

Het winnen zal niet worden gevalideerd in geval van een van de volgende redenen:

·vermelding van onvolledige, onjuiste of onware persoonsgegevens;

·onbeschikbaarheid van de winnaar;

·Kiri de gevraagde documentatie niet op de aangegeven tijd en wijze heeft ontvangen;

·ontvangst door Kiri van onvolledige, niet-conforme, onleesbare en/of vervalste documentatie of documentatie die onbegrijpelijke, onvolledige en/of duidelijk onware gegevens bevat;

·het niet overeenstemmen van zelfs maar één van de tijdens de deelname vermelde gegevens met die welke op de gevraagde documenten worden vermeld, zelfs indien dit te wijten is aan een onvrijwillige tikfout van de Deelnemer;

·eventuele onregelmatigheden bij de deelname en/of niet-naleving van de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden;

·de Activiteit kan niet worden gecombineerd met andere initiatieven.

4. UITREIKING VAN DE PRIJS

De Prijzen zullen worden afgeleverd op het e-mailadres van de rechthebbende Deelnemer binnen en niet later dan 30 kalenderdagen na het desbetreffende verzoek.

5. ANDERE

Kiri behoudt zich het recht voor om:

·de winnaars en, indien nodig, de Deelnemers verzoeken om alle documenten die nodig zijn om de juistheid van de ingevoerde gegevens te verifiëren; het niet of onvolledig toezenden van de documenten binnen 5 dagen na het verzoek zal leiden tot uitsluiting van deelname;

·de nodige controles uit te voeren en eventueel inschrijvingen, deelnames of winsten te annuleren die naar het onbetwistbare oordeel van de Organisator of door hem aangewezen derden zijn gemaakt in strijd met wat is voorzien of met behulp van verdacht geachte, frauduleuze of in strijd met het normale verloop van het initiatief geachte middelen, methoden en/of instrumenten, en derhalve gebruikers die zich niet aan de voorziene regels houden van deelneming uit te sluiten en eventueel de reeds behaalde winsten te annuleren;

·op de meest geschikt geachte wijze en met inachtneming van de geldende wetgeving initiatieven om het ingevoerde systeem te omzeilen, te beperken en tegen te gaan.

Kiri is niet verantwoordelijk voor:

·het niet afleveren van de mededeling van de prijswinnaar en/of andere mededelingen aan de winnaars of deelnemers, als gevolg van de opgave door de deelnemers van onjuiste en/of verouderde gegevens, niet-bestaande/ongewenste, onbeschikbare of op de zwarte lijst geplaatste e-mailadressen, volle of uitgeschakelde mailboxen, onbereikbare servers of antispamfilters;

·toegangsproblemen, belemmeringen, storingen of problemen met betrekking tot technische apparatuur, computer, telefoonlijn, kabels, elektronica, software en hardware, transmissie en verbinding, internetverbinding, anti-virus, anti-spam, firewall of postfouten of enige andere oorzaak buiten de controle van de Organisator.

Marketplace

Wallet

Profiel