Hoe KiriCoin verdienen

1. PERIODE

Van 16/03/2021 tot 16/12/2021 (hierna de "Periode") met een aanvraag voor de prijzen die hieronder worden vermeld in de Site sectie "Marketplace" (hierna de "Prijzen" of de "Prijs") die vóór 16/01/2022 moet worden gedaan.

2. RECIPIENTEN

Personen die, op het moment van toetreding tot deze Activiteit:

·woonachtig/gedomicilieerd zijn in Nederland;

·de meerderjarige leeftijd hebben bereikt;

·eigenaar of gebruiker bent van een elektrische auto van FCA 500e (hierna de "500e" genoemd);

·beschikken over de FCA "FIAT" App (hierna de "FIAT App") op hun eigen terminal (smartphone, tablet of andere; hierna de "Terminal") en hun eigen Fiat App account (hierna de "FIAT Account") gekoppeld aan de 500e die zij gebruiken of bezitten; (hierna de "Deelnemer" of de "Deelnemers" genoemd).

3. MECHANIEK

Tijdens de Periode moeten Deelnemers, om deel te nemen aan de Activiteit:

·de verbinding met Kiri vanaf de Fiat App toestaan; na de toestemming worden de Deelnemers doorgestuurd naar de website https://nl.kirimarket.com (hierna de "Site"; de verbindingskosten komen overeen met die welke door hun operator worden toegepast);

·zich te registreren op de Site, of in te loggen als u al geregistreerd bent, door het betreffende online deelnameformulier (hierna het "Formulier") in te vullen met dezelfde gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, land en geboortedatum) die gebruikt zijn om zich te registreren op de Fiat App en om het Fiat Account aan te maken;

·de Algemene Voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") te aanvaarden, verklaart kennis te hebben genomen van het Privacybeleid en het Cookiebeleid;

·Kiri via de FIAT App toegang te geven tot hun gegevens, met inbegrip van de "Eco-Index", voor de in de Voorwaarden uiteengezette doeleinden; op de Site te verifiëren dat zowel hun accounts op de FIAT App als op de Site correct aan elkaar zijn gekoppeld;

·Kiricoin-punten (hierna het "Punt" of de "Punten") te verzamelen door de 500e te gebruiken; let op: om Punten te verzamelen tijdens het gebruik van de 500e, moet uw Terminal verbonden zijn met de 500e via de Fiat App met uw Fiat Account gekoppeld aan Kiri.

·de punten zijn beschikbaar voor de Deelnemers en worden in real time bijgewerkt in het persoonlijke gedeelte van de site https://nl.kirimarket.com; ze zullen ook beschikbaar zijn op de Fiat App.

Een speciaal ontworpen algoritme zal de door elke Deelnemer gegenereerde Punten berekenen, rekening houdend met de volgende parameters die worden gedetecteerd door de Fiat App (die noodzakelijkerwijs verbonden moet zijn met uw Terminal met uw Fiat en Kiri Account):

·aantal afgelegde kilometers;

·gemiddelde snelheid;

·Eco-Index aangegeven met 500e.

De Eco-Index is een parameter die wordt gemeten door de Fiat App op de gebruikte 500e, en wordt berekend volgens een speciaal opgesteld eigen FCA-algoritme, dat aan de hand van diverse rijparameters (waaronder bijvoorbeeld het aantal afgelegde kilometers, gemiddelde snelheid, acceleratie en deceleratie, schakelmomenten, enz.) bepaalt hoe "Eco" de rit was.

De Deelnemer ontvangt een basisaantal punten voor elke afgelegde kilometer. Om het rijden met hoge snelheid niet aan te moedigen, geldt: hoe hoger de gemiddelde snelheid, hoe minder Punten u krijgt voor hetzelfde aantal afgelegde kilometers. Om "Eco" rijden aan te moedigen, hoe hoger de Eco-Index, hoe meer Punten u krijgt voor hetzelfde aantal afgelegde kilometers en gemiddelde snelheid.

Deelnemers kunnen de punten bekijken op hun Kiri-account of op de Fiat App.

Afhankelijk van het aantal verzamelde Punten, kunnen Deelnemers, bij het bereiken van de respectievelijke drempel, de Prijs aanvragen die in de Site sectie "MARKETPLACE" wordt vermeld.

De aanvraag voor de Prijs moet door de Deelnemer worden ingediend via de Site https://nl.kirimarket.com tegen de datum vermeld in de sectie "PERIOD" van de Voorwaarden, op straffe van verval van alle rechten met betrekking tot de bepalingen van de Voorwaarden (met inbegrip dus van het recht op toegang tot de Prijzen).

Zodra de Prijs is geclaimd, zal het beschikbare puntensaldo van de Deelnemer worden bijgewerkt door de punten die zijn gebruikt om de Prijs te verkrijgen, te verwijderen.

Er zij op gewezen dat:

·zodra de Prijs is aangevraagd, is het niet meer mogelijk om deze te vervangen, een andere Prijs aan te vragen, de aanvraag te annuleren en/of te vragen om de Punten opnieuw toe te kennen, zelfs niet in geval van intrekking of niet-intrekking van de Prijs;

·tenzij deze Activiteit wordt verlengd/uitgesteld tot na de data vermeld in de sectie "PERIODE" van de Voorwaarden en Bepalingen, zullen alle Punten die niet zijn gebruikt na de bovengenoemde uiterste datum voor het claimen van prijzen worden verbeurd;

·de Punten van een Deelnemer zijn niet overdraagbaar op een andere Deelnemer(s);

·Punten van verschillende Deelnemers kunnen niet met elkaar worden gecombineerd (het is dus niet mogelijk aanspraak te maken op een Prijs door de Punten van verschillende Deelnemers bij elkaar op te tellen);

·de deelnemers moeten correcte en waarheidsgetrouwe persoonsgegevens verstrekken;

·elke Deelnemer mag zich slechts eenmaal inschrijven;

·elke Deelnemer kan aanspraak maken op meer dan één Beloning (afhankelijk van de verdiende Punten) tijdens de Activiteit;

·elke Deelnemer kan een of meer 500e's aan zijn Fiat-rekening koppelen (en bijgevolg ook aan zijn gekoppelde Kiri-rekening);

·bij gebruik van de 500e kan slechts één Terminal op de auto worden aangesloten;

·Deelnemers verdienen alleen punten door de 500e te gebruiken als:

1. Fiat App is geïnstalleerd op de Terminal en u bent verbonden met de Fiat App met uw Fiat Account;

2. uw Fiat Account is gekoppeld aan uw Kiri Cccount;

3. de Terminal is aangesloten op de 500e.

Het winnen zal niet worden gevalideerd in geval van een van de volgende redenen:

·vermelding van onvolledige, onjuiste of onware persoonsgegevens;

·onbeschikbaarheid van de winnaar;

·Kiri de gevraagde documentatie niet op de aangegeven tijd en wijze heeft ontvangen;

·ontvangst door Kiri van onvolledige, niet-conforme, onleesbare en/of vervalste documentatie of documentatie die onbegrijpelijke, onvolledige en/of duidelijk onware gegevens bevat;

·het niet overeenstemmen van zelfs maar één van de tijdens de deelname vermelde gegevens met die welke op de gevraagde documenten worden vermeld, zelfs indien dit te wijten is aan een onvrijwillige tikfout van de Deelnemer;

·eventuele onregelmatigheden bij de deelname en/of niet-naleving van de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden;

·de Activiteit kan niet worden gecombineerd met andere initiatieven.

4. UITREIKING VAN DE PRIJS

De Prijzen zullen worden afgeleverd op het e-mailadres van de rechthebbende Deelnemer binnen en niet later dan 30 kalenderdagen na het desbetreffende verzoek.

5. ANDERE

Kiri behoudt zich het recht voor om:

·de winnaars en, indien nodig, de Deelnemers verzoeken om alle documenten die nodig zijn om de juistheid van de ingevoerde gegevens te verifiëren; het niet of onvolledig toezenden van de documenten binnen 5 dagen na het verzoek zal leiden tot uitsluiting van deelname;

·de nodige controles uit te voeren en eventueel inschrijvingen, deelnames of winsten te annuleren die naar het onbetwistbare oordeel van de Organisator of door hem aangewezen derden zijn gemaakt in strijd met wat is voorzien of met behulp van verdacht geachte, frauduleuze of in strijd met het normale verloop van het initiatief geachte middelen, methoden en/of instrumenten, en derhalve gebruikers die zich niet aan de voorziene regels houden van deelneming uit te sluiten en eventueel de reeds behaalde winsten te annuleren;

·op de meest geschikt geachte wijze en met inachtneming van de geldende wetgeving initiatieven om het ingevoerde systeem te omzeilen, te beperken en tegen te gaan.

Kiri is niet verantwoordelijk voor:

·het niet afleveren van de mededeling van de prijswinnaar en/of andere mededelingen aan de winnaars of deelnemers, als gevolg van de opgave door de deelnemers van onjuiste en/of verouderde gegevens, niet-bestaande/ongewenste, onbeschikbare of op de zwarte lijst geplaatste e-mailadressen, volle of uitgeschakelde mailboxen, onbereikbare servers of antispamfilters;

·toegangsproblemen, belemmeringen, storingen of problemen met betrekking tot technische apparatuur, computer, telefoonlijn, kabels, elektronica, software en hardware, transmissie en verbinding, internetverbinding, anti-virus, anti-spam, firewall of postfouten of enige andere oorzaak buiten de controle van de Organisator.

Marketplace

Wallet

Profiel