ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN KIRI MARKETPLACE

1. ALGEMEEN

1.1. De algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "Algemene voorwaarden") zijn gericht op het reguleren van de websitefuncties en de andere diensten die door Kiri Technologies Ltd, met statutaire zetel in 71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk (hierna "Kiri" genoemd) worden aangeboden aan eindgebruikers (hierna "U" "Gebruiker/s/s" genoemd) op de marktplaats die beschikbaar is op www.kirimarket.com (de "Marketplace").

1.2. Kiri behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden bij te werken of te wijzigen, zoals vereist door wettelijke updates, wijzigingen in de aangeboden diensten of wijzigingen in het bedrijfsbeleid. De van toepassing zijnde Algemene voorwaarden zijn de voorwaarden die, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt, beschikbaar worden gesteld op de website www.kirimarket.com (de "Website") en de Marketplace.

1.3. Tenzij de wet anders bepaalt, zal Kiri U ten minste vijftien (15) dagen vóór de datum waarop deze wijzigingen van kracht worden op de hoogte stellen van elke update of wijziging van de Algemene voorwaarden. Deze kennisgeving wordt verzonden naar het e-mailadres dat U tijdens de registratie van Uw account hebt opgegeven. Als U gebruik blijft maken van de Website na de ingangsdatum, wordt dit beschouwd als een aanvaarding door U van de bijgewerkte/gewijzigde versie van de Algemene voorwaarden (en bent U verplicht om de bijgewerkte/gewijzigde Algemene voorwaarden vanaf de ingangsdatum na te leven). Als U een dergelijke update of wijziging niet wenst te accepteren, kunt U zich kosteloos uit de Algemene voorwaarden terugtrekken door Uw gebruik van de Marketplace te stoppen en Uw account te verwijderen vóór de datum waarop de update of wijziging van kracht wordt.

1.4. U kunt zich kosteloos en op elk moment uit de Algemene voorwaarden terugtrekken door Uw account voorgoed te verwijderen.

1.5 Kiri heeft het recht om de Algemene voorwaarden en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, geheel of gedeeltelijk over te dragen. Een dergelijke overdracht doet geen afbreuk aan Uw eventuele rechten die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene voorwaarden.

1.6. De Algemene voorwaarden (die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd of bijgewerkt) vormen de volledige overeenkomst tussen U en Kiri. De specifieke regels voor het verzamelen van Kiri Coins [Kiri-munten] die door Kiri op de Marketplace worden gepubliceerd, worden geacht deel uit te maken van de Algemene voorwaarden. In het geval van een discrepantie tussen de Algemene voorwaarden en de regels die op de Marketplace zijn uiteengezet, prevaleren de laatste.

2. DE WERKING VAN DE MARKETPLACE EN UW ACCOUNT

2.1 De werking van de Marketplace waarop de Algemene voorwaarden van toepassing zijn, omvat alle producten, functionaliteiten, applicaties, diensten en andere functies die via de Marketplace worden aangeboden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de mogelijkheid om producten en diensten, zoals kortingsbonnen, cadeaubonnen, ervaringen en activiteiten op de Marketplace, in te wisselen voor Kiri Coins.

2.2 Wanneer een Gebruiker een duurzaam product/duurzame dienst koopt en/of gebruikt bij een van de bedrijven waarmee KIRI een commerciële overeenkomst heeft gesloten (de "Kiri-partner"), verdient de Gebruiker enkele virtuele munten die Kiri Coins worden genoemd. De relevante specificaties, de vereisten voor het verzamelen van Kiri Coins en de toepasselijke termijnen voor het verzamelen worden van tijd tot tijd op de tussen Kiri en de Kiri-partner overeengekomen basis uiteengezet en dergelijke informatie wordt vóór de aankoop en/of het gebruik van het duurzame product/de duurzame dienst bij de desbetreffende Kiri-partner aan de Gebruikers op de Marketplace ter beschikking gesteld.

2.3 De Kiri Coins zijn niet opneembaar of overdraagbaar aan derden, noch kunnen ze worden aangeschaft tegen betaling van geld of andere goederen of kostbaarheden;

2.4 De toekenning van Kiri Coins is niet gebaseerd op toevalligheden en iedereen die een product/dienst van een Kiri-partner koopt of gebruikt, ontvangt hetzelfde aantal Kiri Coins. Er kunnen promoties zijn waarbij meer Kiri Coins worden toegekend voor bepaalde aankopen/activiteiten, maar deze zijn beschikbaar voor alle klanten die een product/dienst van een Kiri-partner hebben gekocht/gebruikt;

2.5 Om de functionaliteiten van de Marketplace te kunnen gebruiken, dient U zich aan te melden en een account aan te maken op de Website. Aanmelding houdt in dat U een niet-overdraagbare en niet-deelbare persoonlijke account aanmaakt. Gebruikers mogen geen andere accounts hebben, openen of beheren dan op hun eigen naam. Gebruikers mogen niet meer dan één account hebben. Het gebruik van de Marketplace is beperkt tot volwassen gebruikers ouder dan 18 jaar. Door verder te gaan met Uw aanmelding, verklaart U dat U minstens 18 jaar oud bent.

2.6 U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd via Uw account en voor Uw wachtwoord. Te dien einde verbindt U zich ertoe om redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te garanderen dat Uw wachtwoord te allen tijde veilig en vertrouwelijk wordt gehouden en U verbindt zich ertoe om Kiri onmiddellijk op de hoogte te stellen indien U goede redenen hebt om aan te nemen dat Uw wachtwoord aan een derde partij is bekendgemaakt of door een derde partij is verkregen, of onrechtmatig is of kan worden gebruikt.

2.7 U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die U aan Kiri verstrekt, correct en volledig is en U moet Kiri onmiddellijk op de hoogte stellen van elke wijziging in deze informatie. De door U verstrekte gegevens kunnen door U worden geraadpleegd en bijgewerkt in het gedeelte "Mijn account" op de Website.

2.8 Om in aanmerking te komen voor het inwisselen van producten en diensten die op de Marketplace beschikbaar worden gesteld, dienen deelnemers Gebruikers te zijn met één account op de Kiri-website en ten minste 18 jaar oud te zijn. Kiri behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle noodzakelijke controles uit te voeren om ervoor te zorgen dat Gebruikers in aanmerking komen voor het inwisselen van producten of diensten in ruil voor Kiri Coins in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

2.9 Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, behoudt Kiri zich het recht voor om van Gebruikers alle documenten op te vragen die nodig kunnen zijn om de juistheid van de aan Kiri verstrekte gegevens en informatie te controleren. Dergelijke verzoeken zullen per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat door de Gebruiker is opgegeven bij het aanmelden op de Website. Het geheel of gedeeltelijk niet verstrekken van de gevraagde documenten binnen de gestelde termijnen, en in overeenstemming met de vereisten die door Kiri in een dergelijk verzoek zijn uiteengezet, zal ertoe leiden dat de betreffende Gebruiker wordt uitgesloten van de Marketplace.

2.10 Voor sommige diensten die op de Marketplace beschikbaar zijn (zoals rondleidingen, reizen, ervaringen, enz.) zal Kiri de Gebruiker via de e-mailkennisgeving informeren over de voorwaarden voor het inwisselen van de betreffende dienst. Als een Gebruiker zich niet aan de daarin opgenomen bepalingen houdt binnen het tijdsbestek en op de door Kiri in dat e-mailbericht aangegeven wijze, wordt het aanbod geacht niet te zijn toegewezen en kan het door Kiri op de Marketplace of voor een ander door Kiri naar eigen goeddunken te bepalen doel worden hergebruikt.

2.11 Als een product of dienst die op de Marketplace wordt vermeld, niet beschikbaar is om redenen die niet aan Kiri kunnen worden toegeschreven, verbindt Kiri zich ertoe, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, een vergelijkbaar product of een vergelijkbare dienst met een gelijke waarde aan te bieden.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Tijdens het gebruik van de diensten die via de Marketplace worden aangeboden, dient U zich te houden aan de Algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving en geen afbreuk te doen aan de rechten van Kiri, de bedrijven van de Kiri-groep of de leveranciers en licentiegevers van Kiri. In het bijzonder mag U bij het inwisselen van producten op de Marketplace of bij het uitvoeren van een verwante handeling, niet:

· andere identiteiten dan Uw eigen identiteit gebruiken of onjuiste of onnauwkeurige informatie over Uw identiteit verstrekken, inclusief met betrekking tot Uw aanmeldgegevens. Een account die op de Website is aangemaakt is strikt persoonlijk en U kunt geen accounts aanmaken en/of beheren namens derden, inclusief andere Gebruikers;

· handelen op een onwettige, misleidende of frauduleuze wijze of voor een illegaal of ongeoorloofd doel;

· U gedragen op een manier die erop gericht is het functioneren van de Marketplace te verstoren of te belemmeren;

· proberen om accounts aan te maken of toegang te krijgen tot de account(s) van andere Gebruikers of informatie van andere Gebruikersaccounts te verzamelen op een onwettige, frauduleuze of ongeoorloofde wijze. Dit omvat (zonder beperking) het aanmaken van accounts of het verzamelen van informatie met behulp van geautomatiseerde systemen;

· aspecten van Uw account kopen, verkopen of overdragen (met inbegrip van het saldo van de door U verzamelde Kiri Coins) of de gegevens of inloggegevens van andere Gebruikers opvragen, verzamelen, gebruiken of raadplegen, of dit via een derde partij doen of proberen te doen;

· systemen gebruiken om Kiri Coins op een frauduleuze wijze of in het algemeen in strijd met de Algemene voorwaarden te verkrijgen, bijvoorbeeld door het aanmaken van nepaccounts en/of het ruilen, kopen of verkopen van Kiri Coins met andere Gebruikers. Elke Kiri Coin die op een dergelijke frauduleuze wijze wordt verkregen, wordt geannuleerd en het saldo wordt gewist.

3.2 Kiri behoudt zich het recht voor om actie te ondernemen tegen een Gebruiker (inclusief het opschorten of uitschakelen van de Gebruikersaccount) die inbreuk heeft gemaakt van (zonder beperking):

a) de Algemene voorwaarden;

b) de intellectuele eigendomsrechten van Kiri of de intellectuele eigendomsrechten van derden; of

c) toepasselijke wet- of regelgeving.

3.3 Mocht Kiri besluiten informatie of inhoud te verwijderen, of Uw account op te schorten of uit te schakelen, dan zal Kiri U hiervan op de hoogte stellen via de Website. U kunt contact opnemen met Kiri via het e-mailadres info@kiritechnologies.com als U denkt dat Uw account per ongeluk is opgeschort of uitgeschakeld (of als U Uw account voorgoed wilt uitschakelen of verwijderen).

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Kiri, zijn leveranciers en licentiegevers zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging bij de toegang tot de Website of de functionaliteit van de Marketplace, voor zover een dergelijke vertraging te wijten is aan internetproblemen, overmacht of gebeurtenissen die buiten de controle van Kiri vallen. In het bijzonder is Kiri in geen geval aansprakelijk voor:

a) het niet afleveren van een kennisgeving over een product of dienst die op de Marketplace is ingewisseld, voor zover dit gebrek te wijten is aan onjuiste of verouderde informatie of gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, of voor zover dit gebrek te wijten is aan niet-bestaande, onjuiste, niet-beschikbare of op een zwarte lijst geplaatste e-mail- of postadressen, of e-mail- of postadressen die om enige andere reden onbereikbaar zijn voor Kiri;

b) problemen met de toegang tot de Website of belemmeringen, storingen of moeilijkheden met betrekking tot de technische hulpmiddelen van de Gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, zijn/haar computer en mobiele apparaten, telefoonlijn, kabels, elektronische componenten, software, hardware, transmissie, verbinding, internetverbinding, antivirus, antispam, firewall, of postfouten, of enige andere oorzaak die buiten de controle van Kiri valt;

c) ongeautoriseerd gebruik of wijzigen van de overdracht en/of gegevens van de Gebruiker dat niet aan Kiri kan worden toegeschreven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele schade (met inbegrip van economische schade) die de Gebruiker lijdt door winstderving, verlies van gebruik, verlies van gegevens of enige andere immateriële activa.

4.2 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat Kiri niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard dan ook, die aan derden kan zijn toegebracht als gevolg van of in verband met gedragingen, handelingen of nalatigheden die niet aan Kiri kunnen worden toegeschreven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van producten of diensten die op de Marketplace beschikbaar zijn).

5. GARANTIES

5.1 De Website wordt aangeboden "zoals deze is" en Kiri garandeert niet dat: (a) de Website compatibel is met de apparaten van de Gebruiker of geen onderbreking of fout zal ondervinden; (b) de Marketplace of de inhoud van de Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten; (c) de Marketplace, met inbegrip van alle informatie die via de Website wordt verkregen, voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de Gebruiker.

6. VRIJWARING

6.1 U verbindt zich ertoe Kiri, zijn vertegenwoordigers, directeuren, agenten, licentiehouders, partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke alle kosten en elke claim, uitgave, verlies of schade (met inbegrip van redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met gedrag dat aan U kan worden toegerekend met betrekking tot de Marketplace en het gebruik van de producten of diensten die daar beschikbaar zijn.

7. LICENTIE VOOR TOEGANG TOT DE MARKETPLACE

7.1 Onder voorbehoud van naleving door de Gebruiker van de voorwaarden en verplichtingen die in de Algemene voorwaarden worden bepaald, verleent Kiri aan de Gebruiker, alleen voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van commercieel gebruik, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (die niet in sublicentie mag worden gegeven) voor de toegang tot en het gebruik van de Website, voor de gehele periode waarin de Gebruiker een actieve account heeft en onderworpen is aan de Algemene voorwaarden. Deze licentie omvat geen enkel recht op wederverkoop of commercieel gebruik, geen enkel recht op de functionaliteit of de inhoud van de Website, en geen enkel recht om de software te wijzigen of reverse-engineering of iets soortgelijks uit te voeren om de broncode te verkrijgen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in de Algemene voorwaarden zijn gelicentieerd, kunnen uitsluitend door Kiri en/of zijn licentiegevers of leveranciers worden uitgeoefend.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN BEPERKINGEN

8.1 De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle op de Website aanwezige of ter beschikking gestelde inhoud met betrekking tot Kiri, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, berichten, software, teksten, foto's, grafische afbeeldingen, geluiden, animaties, knoppen, pictogrammen en video's, met inbegrip van hun lay-out, onderworpen is aan het auteursrecht en beschermd wordt door alle toepasselijke wetten en andere intellectuele-eigendomsrechten en dat Kiri de houder is van al deze rechten en aanspraken in zijn hoedanigheid van eigenaar of licentiegever. Een directe link naar de Website of aanverwante onderdelen mag door de Gebruiker niet worden opgenomen in andere applicaties of websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiri.

8.2 Het is de Gebruiker verboden om de inhoud, onderscheidende tekens of functionaliteiten van de Website en Marketplace geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of op enige andere wijze voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kiri. Het is de Gebruiker ook verboden om framingactiviteiten uit te voeren met betrekking tot de Website, of anderszins gebruik te maken of proberen gebruik te maken van technieken die de Gebruiker in staat stellen om zich handelsmerken, logo's, onderscheidende tekens, codes, delen van software of enige andere informatie of inhoud, waaronder foto's, teksten, pagina-instellingen of indelingen toe te eigenen.

9. GEGEVENSBESCHERMING

9.1 Om toegang te kunnen krijgen tot sommige functies en producten van de Marketplace, dienen Gebruikers een account op de Website aan te maken. De ingevoerde persoonlijke gegevens en de verzamelde informatie van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de Website.

9.2 Voor meer informatie over de installatie van cookies op de Website, verwijzen we naar het cookiebeleid dat beschikbaar is op de Website.

10. WERKZAAMHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 De ontoepasbaarheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de Algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de andere bepalingen ongeldig worden.

10.2 Het niet toepassen of niet afdwingen van een bepaling van de Algemene voorwaarden impliceert op geen enkele wijze dat er geheel of gedeeltelijk afstand is gedaan van de Algemene voorwaarden.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

11.1 De Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving, zonder afbreuk te doen aan eventuele dwingende rechten die worden geboden door wetgeving inzake consumentenbescherming waarop U mogelik recht hebt in Uw land van verblijf. Elk geschil dat voortvloeit uit de Algemene voorwaarden en in het algemeen uit de Diensten van Kiri, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Milaan in Italië. Indien U echter een consument bent, kunnen de rechtbanken van Uw land van verblijf de exclusieve bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Algemene voorwaarden.

11.2 Gebruikers die in de Europese Unie wonen, kunnen zich ook wenden tot het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (het Europese ODR-platform). Het Europese ODR-platform is ontwikkeld en wordt beheerd door de Europese Raad ter uitvoering van Richtlijn nr. 2013/11/EU en Verordening (EU) nr. 524/2013, en biedt onafhankelijke, onpartijdige, transparante, eenvoudige, doeltreffende, snelle en eerlijke buitengerechtelijke oplossingen voor de beslechting van binnenlandse of grensoverschrijdende geschillen die voortvloeien uit verkoopovereenkomsten of onlineservicecontracten tussen een in de Unie gevestigde consument en een in de Unie gevestigde beroepsbeoefenaar door tussenkomst van een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) die dergelijke diensten verleent. Voor meer informatie over het Europese ODR-platform, of om een melding te doen en een alternatieve geschillenbeslechting te starten met betrekking tot de Algemene voorwaarden, kunt U gebruik maken van de volgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Marketplace

Wallet

Profiel