PRIVACYVERKLARING VAN DE WEBSITE

1. INLEIDING

Kiri Technologies Ltd, met statutaire zetel in 71-75 Shelton Streeet, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ, Verenigd Koninkrijk ("Kiri"), die kan worden gecontacteerd op het e-mailadres info@kiritechnologies.com verwerkt - in zijn hoedanigheid van gegevensbeheerder - persoonlijke gegevens die door de gebruiker (de "Gebruiker") zijn verstrekt op de website www.kirimarket.com (de "Website"). In het bijzonder informeert Kiri de Gebruiker over de Persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd hieronder) die worden verzameld om deel te kunnen nemen aan de promotie die beschikbaar is op de Website (de "Promotie") en voor het leveren van andere aangevraagde diensten die beschikbaar zijn op de Website met betrekking tot de Promotie (de "Diensten").

2. WAT EN WIE VALT ONDER DEZE PRIVACYVERKLARING?

Kiri is de gegevensbeheerder van de Persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd hieronder) die worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring (de "Privacyverklaring") en de relevante wettelijke bepalingen. Dienovereenkomstig is deze Privacyverklaring van toepassing op alle Gebruikers.

3. WAT VOOR SOORT PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELT KIRI OVER DE GEBRUIKER?

Kiri verzamelt de volgende categorieën persoonlijke gegevens:

· browsegegevens met betrekking tot Diensten die via de Website worden aangeboden en die via cookies worden verzameld, in overeenstemming met het Cookiebeleid dat beschikbaar is via deze link

· persoons- en contactgegevens die door de Gebruiker worden verstrekt bij het aanmaken van de account op de Website;

· gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt voor deelname aan de Promotie;

· gegevens die worden verstrekt in het geval van een verzoek om informatie of assistentie met betrekking tot de Diensten;

(gezamenlijk ("Persoonlijke gegevens" genoemd).

4. HOE GEBRUIKT KIRI DE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Kiri verwerkt Persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

a) de registratie van een persoonlijke account op de Website;

b) de deelname aan de Promotie, en daarbij het uitvoeren van de activiteiten die zijn uiteengezet in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Promotie;

c) de levering van de Diensten die via de Website worden aangeboden, met inbegrip van het verstrekken van antwoorden op verzoeken van de Gebruiker om informatie of assistentie;

d) de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen

(de doeleinden, zoals beschreven in de letters a) tot en met d), worden "Contractuele doeleinden" genoemd)

e) de ontwikkeling en verbetering van de Diensten die via de Website worden aangeboden;

f) de uitoefening of verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in administratieve of buitengerechtelijke procedures, met inbegrip van de behandeling van eventuele klachten met betrekking tot de op de Website aangeboden Diensten; en

g) de voltooiing van een mogelijke fusie, verkoop van activa of overdracht van alle of een wezenlijk deel van zijn activiteiten, door de Persoonlijke gegevens bekend te maken en over te dragen aan de derde partij of partijen die bij de transactie betrokken is of zijn als onderdeel van de transactie;

(de doeleinden, zoals beschreven in de letters e) tot en met g) hierboven, worden gezamenlijk "Doeleinden van rechtmatig belang" genoemd)

h) In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kan Kiri uw e-mailadres dat u in het kader van de Promotie hebt verstrekt, verwerken voor commerciële informatiedoeleinden zoals marktonderzoeken, nieuwsbrieven, ontwikkeling van knowhow en promotiemateriaal met betrekking tot de Diensten die via de Website worden aangeboden;

i) met toestemming van de Gebruiker, voor de overdracht van via de Website verzamelde Persoonlijke gegevens aan externe bedrijven die commerciële communicatie kunnen sturen met betrekking tot hun eigen producten en diensten;

(de doeleinden, zoals beschreven in de letters h) tot en met i) hierboven, worden gezamenlijk "Marketingactiviteiten" genoemd).

5. OP WELKE JURIDISCHE BASIS VERWERKT KIRI DE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Het verwerken van de Persoonlijke gegevens is noodzakelijk met betrekking tot de Contractuele doeleinden, aangezien het essentieel is:

· voor de deelname van Gebruikers aan de Promotie met betrekking tot de gevallen zoals beschreven in Paragraaf 4 letters a) en b);

· voor de levering van de gevraagde Diensten met betrekking tot de gevallen zoals beschreven in Paragraaf 4 letter c);

· om te voldoen aan de bepalingen zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving zoals beschreven in Paragraaf 4 letter d).

Indien de Gebruiker zijn Persoonlijke gegevens met betrekking tot de Contractuele doeleinden niet verstrekt, zal Kiri niet in staat zijn de Diensten aan de Gebruiker te leveren.

De verwerking van de Persoonlijke gegevens met betrekking tot de Doeleinden van rechtmatig belang zoals beschreven in paragraaf 4 letters e) tot en met g) wordt uitgevoerd voor het nastreven van het rechtmatige belang van Kiri, dat voldoende in evenwicht is met het belang van de Gebruiker, aangezien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deze gegevensverwerking met betrekking tot de Doeleinden van rechtmatig belang is niet verplicht en de Gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking volgens de bepalingen zoals beschreven in Paragraaf 10 van dit Privacybeleid. In dat geval zal Kiri geen gegevensverwerking uitvoeren, behalve wanneer Kiri het bestaan van legitieme heersende argumenten aantoont of wanneer de verwerking noodzakelijk is om de rechten van Kiri uit te oefenen of te verdedigen.

De verwerking van Persoonlijke gegevens voor Marketingdoeleinden is:

· gebaseerd op de toepasselijke bepaling inzake gegevensbescherming, wanneer deze wordt uitgevoerd als gevolg van de bepalingen van de Diensten die door Kiri via de Website worden aangeboden;

· optioneel en onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de Gebruiker voor de overdracht van Persoonlijke gegevens aan derden. Het niet verlenen van toestemming bepaalt de onmogelijkheid voor Kiri om dergelijke gegevens over te dragen aan derde bedrijven voor het verzenden van mededelingen of ander informatiemateriaal dat in overeenstemming kan zijn met hun belangen.

6. HOE VERWERKT KIRI DE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Persoonlijke gegevens worden zowel elektronisch als/of handmatig verwerkt, in ieder geval op zodanige wijze dat de veiligheid, bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gegarandeerd, dankzij passende administratieve, technische, personele en fysieke maatregelen tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging.

7. WIE HEEFT TOEGANG TOT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende categorieën ontvangers die zich zowel binnen de EU als, binnen de grenzen zoals beschreven in Paragraaf 8 hieronder, buiten de EU kunnen bevinden:

a) externe dienstverleners die belast zijn met de verwerking en diensten of assistentie en advies verlenen aan Kiri, met name – maar niet exclusief – betreft technologische, boekhoudkundige, administratieve, juridische, verzekerings- en IT-aangelegenheden; en

b) personen en autoriteiten wier recht op toegang tot de Persoonlijke gegevens wordt erkend door de wet, regelgeving of bepalingen die zijn uitgevaardigd door wettelijk bevoegde autoriteiten; en

c) een potentiële koper van Kiri en de entiteiten die het resultaat zijn van fusies of een andere transformatie van Kiri.

8. WORDEN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS OVERGEDRAGEN NAAR HET BUITENLAND?

De Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, en met name naar het VK. Indien een overdracht plaats vindt, zal Kiri passende en geschikte veiligheidsmaatregelen nemen om de Persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming.

De Gebruiker heeft het recht om verdere informatie te verkrijgen door een uitdrukkelijk verzoek in te dienen bij het Bedrijf, op het adres dat in paragraaf 10 van deze Privacyverklaring staat vermeld.

9. WELKE BEWAARTERMIJN IS VAN TOEPASSING OP DE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De Persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden bewaard gedurende de periode die nodig is om de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring, te verwezenlijken. In elk geval zijn de volgende bewaartermijnen van toepassing op de verwerking van de Persoonlijke gegevens voor Contractuele doeleinden en voor Doeleinden van rechtmatig belang, die worden bewaard gedurende de levering van de Diensten plus een periode van 10 jaar na de beëindiging van de Diensten, behalve wanneer de opslag van de Persoonlijke gegevens noodzakelijk is om juridische stappen te ondernemen of hierop te reageren, op verzoek van de bevoegde autoriteiten of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

10. WAT ZIJN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De Gebruiker kan op elk moment de volgende rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@kiritechnologies.com:

a) om van Kiri bevestiging te krijgen van het bestaan van Persoonlijke gegevens en om geïnformeerd te worden over de inhoud en de bron ervan, om de juistheid ervan te verifiëren en om om de integratie, bijwerking of wijziging ervan te verzoeken;

b) te verzoeken om verwijdering, anonimisering of beperking van de verwerking van Persoonlijke gegevens die in strijd met de toepasselijke wetgeving zijn verwerkt;

c) op legitieme gronden geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens;

d) om de toestemming voor de verwerking van de gegevens in te trekken (indien en voor zover een dergelijke toestemming nodig is);

e) Kiri te verzoeken om de verwerking van de Persoonlijke gegevens te beperken wanneer:

· de Gebruiker de juistheid van de Persoonlijke gegevens betwist totdat Kiri voldoende maatregelen heeft genomen om de juistheid ervan te corrigeren of te verifiëren;

· de verwerking onrechtmatig is, maar U niet wilt dat wij de Persoonlijke gegevens wissen;

· Kiri de Persoonlijke gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de Gebruiker deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; of

· de Gebruiker bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking die gerechtvaardigd is op grond van legitieme belangen, in afwachting van verificatie of Kiri dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking voort te zetten.

f) bezwaar te maken tegen de verwerking van de Persoonlijke gegevens;

g) te verzoeken om de Persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen;

h) een elektronische kopie van de Persoonlijke gegevens te ontvangen, indien de Gebruiker zijn Persoonlijke gegevens naar zichzelf of een andere aanbieder wil overdragen, wanneer Kiri vertrouwt op de toestemming van de Gebruiker of op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en de Persoonlijke gegevens automatisch worden verwerkt; en

i) een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

11. GEGEVENS VAN GEBRUIKERS ONDER DE 18 JAAR

De Website is niet bedoeld voor gebruikers onder de 18 jaar en in elk geval verzamelt en verwerkt Kiri niet bewust Persoonlijke gegevens van gebruikers onder de 18 jaar. Indien Kiri op de hoogte is van het verzamelen en verwerken van dergelijke Persoonlijke gegevens, zal Kiri deze onmiddellijk verwijderen.

12. UPDATES

Deze Privacyverklaring kan later worden bijgewerkt of geïntegreerd, ook als gevolg van wijzigingen in de regelgeving. Wijzigingen zullen van tevoren worden medegedeeld en in elk geval zullen de Gebruikers de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Website privacy kunnen raadplegen.

Marketplace

Wallet

Profiel